LAT FRA ENG

Vārda svētki:

Vīzija, misija, vērtības

Liceja vīzija – “No tradīcijām līdz izcilībai!”

Liceja misija – radošas, atbildīgas un rīcībspējīgas personības pilnveide labvēlīgā un iniciatīvu atbalstošā skolas vidē

Liceja pamatvērtības – tradīcijas, sadarbība, atbildība, pašiniciatīva, radošums, izcilība.

Liceja darbības mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošina vispārējās izglītības programmās noteikto mērķu sasniegšanu.

Liceja uzdevumi:

  • Īstenot vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmas, to mērķus un uzdevumus, lai skolēniem nodrošinātu konkurētspējīgu, lietpratībā balstītu izglītību.
  • Turpināt dalību Valsts izglītības satura centra (VISC) īstenotā projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” mācību satura un pieejas aprobācijā, lai kritiski izvērtētu pozitīvo pieredzi, apzinātu nepieciešamās izmaiņas un izteiktu priekšlikumus mācību satura pilnveidei.
  • Uzsākt jaunā Latvijas vispārējas izglītības mācība satura “Izglītības mūsdienīgai izglītībai” ieviešanu.
  • Turpināt pilnveidot Liceja materiāltehnisko bāzi, kas veicinātu skolēnu kritiskās domāšanas, radošo un fizisko spēju izkopšanu un attīstību.
  • Realizēt Licejā ieviesto klases stundu programmu, veicinot kultūrizglītības izpratni, vērtībizglītību saturošus pamatus pilsoniskajā, patriotiskajā audzināšanā un karjeras izglītības jomā.
  • Veicināt un attīstīt pozitīvas sadarbības pilnveidi skolēnu, skolotāju un vecāku vidū.