LAT FRA ENG

Vārda svētki:

Noderīga informācija

 

Skolēna e-karte >>

 

Skolēnu kavējumu reģistrēšanas kārtība RFL

Pamatojoties uz Ministru kabineta 01.02.2011.noteikumiem Nr.89 ” Kārtība, kādā izglītības iestāde informē izglītojamo vecākus, pašvaldības vai valsts iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi” 4.punktu, izdots RFL direktores rīkojums.
Rīkojuma 1. punktā: Ja izglītojamais nevar ierasties Rīgas Franču licejā, vecāki līdz bērna mācību stundu sākumam par to informē klases audzinātāju:

  • nosūtot e-pastu skolvadības sistēmā „e-klase”;
  • zvanot pa tālruni;
  • nosūtot SMS;
  • iesniedzot rakstveida iesniegumu.