LAT FRA ENG

Vārda svētki:

Noderīga informācija

Pieteikumi 1.klasei

Pretendentu pieteikumu reģistrācija 1.klasei  no 19. jūnija līdz 31. augustam notiek pirmdienās no 10.00 līdz 13.00.

Vecāki, iesniedzot pieteikumu skolā, uzrāda personu  apliecinošu dokumentu un bērna dzimšanas apliecību.

Pieteikumus reģistrē liceja lietvedībā, tālr. 67372949

Uzņemšanas noteikumi 10. klasē

 

Skolēna e-karte

 

Skolēnu veselībai

 

Skolēnu kavējumu reģistrēšanas kārtība RFL

Pamatojoties uz Ministru kabineta 01.02.2011.noteikumiem Nr.89 ” Kārtība, kādā izglītības iestāde informē izglītojamo vecākus, pašvaldības vai valsts iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi” 4.punktu, izdots RFL direktores rīkojums.
Rīkojuma 1. punktā: Ja izglītojamais nevar ierasties Rīgas Franču licejā, vecāki līdz bērna mācību stundu sākumam par to informē klases audzinātāju:

  • nosūtot e-pastu skolvadības sistēmā „e-klase”;
  • zvanot pa tālruni;
  • nosūtot SMS;
  • iesniedzot rakstveida iesniegumu.

RFL direktores rīkojums par skolēnu kavējumu uzskaiti (.pdf)