LAT FRA ENG

Vārda svētki:

Uzņemšana 10. klasē

Uzņemšanas kārtību 10. klasē nosaka Rīgas Franču liceja 2017. gada 14. decembra iekšējie noteikumi Nr. LF-17-3-nts.

10. klasē skolēnus visās vispārējās vidējās izglītības programmās uzņem konkursa kārtībā, pamatojoties uz iestājpārbaudījuma rezultātiem.

Uzņemšanas komisija sagatavo iestājpārbaudījumu programmu un saturu, nosaka vērtēšanas kritērijus un kārtību, izveido iestājpārbaudījumu grafiku un izziņo informācijas dienu.

Katru iestājpārbaudījuma darbu vērtē vismaz divi iestājpārbaudījumu komisijas locekļi. Iestājpārbaudījumu rezultātus ieraksta protokolā, kuru paraksta visi iestājpārbaudījumu komisijas locekļi. Iestājpārbaudījuma rezultātus paziņo pretendentiem uz 10. klasi.

Piesakot izglītojamo Licejā, izglītojamā vecāki vai pilngadīgs izglītojamais iesniedz Liceja direktorei adresētu iesniegumu. Iesniegumā norāda šādas ziņas:

  • vecāku vārdu un uzvārdu;
  • izglītojamā vārdu, uzvārdu un personas kodu vai dzimšanas datumu;
  • izglītojamā deklarētās un faktiskās dzīvesvietas adresi;
  • izvēlēto izglītības programmu;
  • saziņas veidu ar Liceju, (tai skaitā elektroniskā pasta adresi).

Iesniegumam pievieno šādus dokumentus:

  • iepriekš iegūtās pamatizglītības apliecinoša dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu);
  • bērna medicīnisko karti (026/u veidlapa);
  • izrakstu no stacionārā/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr.027/u), izglītojamajam, kurš sasniedzis pilngadību;
  • aizgādību apliecinoša dokumenta kopiju.

 

2018. gada septembrī 7. – 12. klašu skolēni mācības uzsāks Rīgas Franču liceja vēsturiskajā renovētajā ēkā K. Valdemāra ielā 48