LAT FRA ENG

Vārda svētki:

Esam  ESF projekta Nr.8.3.1.1/16/I/002  “Kompetenču pieeja mācību saturā” viena no 100 pilotskolām

Topošā mācību satura un pieejas aprobācijas procesā piedalāmies ar trim pedagogu komandām (sarakstu skatīt šeit).

Projekta “Izglītība mūsdienīgai lietpratībai: mācību satura un pieejas aprakstā” ir teikts:

          Pilnveidotā mācību satura un pieejas mērķis ir lietpratīgs skolēns, kurš grib un spēj mācīties visu mūžu, prot risināt reālas dzīves izaicinājumus, radīt inovācijas, attīstīt dažādas personības īpašības, kas palīdz veidoties par laimīgu un atbildīgu personību. Lietpratība jeb kompetence ir indivīda spēja kompleksi lietot zināšanas, prasmes un paust attieksmes, risinot problēmas mainīgās reālās dzīves situācijās.

          Lai sasniegtu mērķi – nodrošināt katram skolēnam mūsdienīgas lietpratības izglītību, būtiski ir līdz ar saturu pilnveidot arī pieeju mācībām, nostiprinot uzsvaru pārbīdi no gatavu zināšanu nodošanas uz mācīšanās vadīšanu, kur skolēni mācās iedziļinoties.

          Līdzas mācību saturam konkrētās mācību satura jomās ir definētas caurviju prasmes –  pašizziņa un pašvadība, domāšana un radošums, sadarbība un līdzdalība, digitālā prasme.